Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden PureDigital gevestigd te (2316 XC) Leiden aan Schipholweg 103, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 92410421.

 

Artikel 1. Definities 

 

 1. Leverancier: PureDigital, hierna Leverancier; 

 2. Cliënt: de wederpartij met wie Leverancier een overeenkomst sluit; 

 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst tot levering van goederen of diensten van Leverancier. 

 

Artikel 2. Algemeen 

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen, offertes en overeenkomsten waarbij Leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook aan een Cliënt levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

 2. Alle aanbiedingen, voorstellen en andere uitingen van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij door Leverancier schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Leverancier opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Leverancier zijn aanbieding baseert. 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 3. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. 

 

Artikel 3. Aanbod 

 

 1. Ieder schriftelijk aanbod c.q. offerte van Leverancier is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Bevat het aanbod of de offerte geen geldigheidstermijn, dan is het aanbod vrijblijvend. 

 2. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft de Leverancier het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 

 3. De Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

 4. Ingeval een aanbod of offerte betrekking heeft op een product, vervalt het aanbod of de offerte indien het desbetreffende product in de tussentijd niet meer leverbaar is. 

 5. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Cliënt verstrekte gegevens, inlichtingen en/of wensen. 

 6. Aanbiedingen zijn inclusief projectmanagement, periodieke rapportage, gebruikte standaard tooling en bureaukosten, deze kosten worden verdisconteerd in de aanbieding en leiden daarbij voor Cliënt niet tot extra kosten, tenzij projectmanagement, periodieke rapportage of tooling expliciet wordt benoemd in de aanbieding van de Leverancier. 

 7. Mondelinge toezeggingen, opdrachten dan wel andere uitlatingen van welke aard dan ook van werknemers van Leverancier zijn uitsluitend rechtsgeldig en bindend indien schriftelijk bevestigd door bevoegde vertegenwoordigers van Leverancier. 

 

Artikel 4. Totstandkoming en uitvoering overeenkomst 

 

 1.  De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Cliënt. 

 2. De Leverancier is pas gebonden aan: 

  1. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod door de Cliënt; 

  2. mondelinge afspraken; 

  3. aanvullingen op of wijzigingen van deze algemene voorwaarden of overeenkomst; na schriftelijke bevestiging hiervan aan de Cliënt of zodra de Leverancier – zonder tegenwerping van Cliënt – met de uitvoering van de opdracht, werkzaamheden of afspraken is begonnen. 

 3. Leverancier heeft te allen tijde een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. 

 4. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Leverancier gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat Cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

 5. Indien Leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van Cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Leverancier. Van meerwerk is eveneens sprake indien een systeemanalyse, een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. Leverancier is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 

 

Artikel 5. Prijs en betaling 

 

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

 2. De overeengekomen prijs geldt niet automatisch voor nabestellingen en geldt ook niet automatisch naar evenredigheid in geval van een deelbestelling. 

 3. Leverancier heeft het recht jaarlijks haar prijs aan te passen aan de prijsindex van het CBS. 

 4. Leverancier is te allen tijde gerechtigd om een voorschot te verlangen van Cliënt. Leverancier behoudt zich het recht voor de aan Leverancier opgedragen werkzaamheden uit te stellen c.q. stop te zetten tot het voorschot is voldaan. 

 5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Cliënt, geldt dat Leverancier gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Cliënt gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. 

 6. Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop Leverancier de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan Cliënt in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door Cliënt betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Cliënt, onverminderd het bepaalde in artikel 14.3, binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. Cliënt is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling. 

 7. De betaaltermijn is een vervaltermijn. Indien een factuur na het verstrijken van de betaaltermijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is Cliënt aan de Leverancier direct – zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is – een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom, vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot aan de datum van de daadwerkelijke betaling. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend. 

 8. Cliënt is dan tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 150,-. 

 9. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 

 10. Ingeval van liquidatie, (een aanvraag van) faillissement, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van Cliënt, of indien Cliënt weet dat één van deze situaties zich (waarschijnlijk) zal gaan voordoen, is Cliënt verplicht Leverancier hier direct schriftelijk van op de hoogte te stellen. In dat geval zijn alle vorderingen van Leverancier op Cliënt onmiddellijk opeisbaar en is Leverancier gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder tot enige (schade)vergoeding gehouden te zijn. 

 11. Het door Leverancier in opdracht van Cliënt en te goeder trouw uitgegeven mediabudget of uitgegeven andere marketing-gerelateerde kosten zullen onverkort en binnen 30 dagen worden doorgefactureerd aan Cliënt. 

 12. Elke levering, ook de levering van een of meer onderdelen van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd. 

 

Artikel 6. Privacy en AVG 

 

 1. Leverancier werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de AVG) en verzamelt alleen de persoonsgegevens voor zover zij een grondslag voor de verwerking van die gegevens heeft.

 2. Leverancier spant zich in om voldoende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen zoals bedoeld in de AVG te waarborgen. 

 3. Voor zover ondanks de getroffen organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen zich een beveiligingsincident (datalek) zoals bedoeld in de AVG voordoet, stelt Leverancier de Verwerkingsverantwoordelijke onder de AVG hiervan zo spoedig mogelijk binnen de door partijen afgesproken termijn op de hoogte. 

 4. Leverancier zal zich tevens inspannen om schade als gevolg van het datalek te minimaliseren en voor zover mogelijk ongedaan te maken. 

 5. Een datalek ontslaat de Cliënt niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst met Leverancier tenzij de Cliënt kan aantonen c.q. aannemelijk maken dat er sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Leverancier. 

 6. Datalekken, welke hebben plaatsgevonden bij een van de door Leverancier ingeschakelde derde dienen aan Cliënt gemeld te worden binnen 12 uur na ontdekking van het datalek. Alle relevante informatie omtrent het datalek dient daarbij te worden vermeld. 

 7. Leverancier zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de tussen partijen afgesproken opdracht, tenzij de Cliënt toestemming verleent voor een langere bewaartermijn of Leverancier op grond van wettelijke bepalingen tot een langere bewaartermijn wordt verplicht. 

 8. De Cliënt van Leverancier heeft op grond van de AVG het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, het recht om persoonsgegevens te wijzigen, het recht om vergeten te worden, het recht op dataportabiliteit en het recht op informatie. De Cliënt kan gebruik maken van deze rechten door een mail te zenden aan Leverancier. Leverancier behandelt uw verzoek binnen de wettelijke termijn van vier weken. Bij complexe verzoeken kan deze termijn eenmalig met vier weken worden verlengd. 

 9. Indien er, ondanks de zorgvuldigheid van Leverancier desalniettemin een beveiligingsincident c.q. datalek bij Leverancier, bij een door haar ingeschakelde derde of (sub)verwerker zich voordoet, dan is Leverancier slechts aansprakelijk indien het datalek is ontstaan door het niet op orde hebben van de beveiliging van haar systemen. 

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht 

 

 1. Alle aan Cliënt geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier totdat alle bedragen die Cliënt verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die Cliënt wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan Leverancier zijn voldaan. 

 2. Indien Cliënt (mede) uit door Leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt Cliënt die zaak slechts voor Leverancier en houdt Cliënt de nieuw gevormde zaak voor Leverancier totdat Cliënt alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Leverancier heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door Cliënt alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak. 

 3. Een Cliënt die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Leverancier mogen verkopen en doorleveren, voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. 

 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Cliënt verplicht de Leverancier per omgaande daarvan op de hoogte te stellen. 

 5. Cliënt verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van de verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. 

 6. Rechten worden in voorkomend geval steeds aan Cliënt verleend onder de voorwaarde dat Cliënt de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. 

 7. Leverancier kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Leverancier onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Cliënt alle aan Leverancier verschuldigde bedragen betaald heeft. 

 

Artikel 8. Rechten van intellectuele of industriële eigendom 

 

 1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan (hierna gezamenlijk te noemen: ‘de materialen’), berusten uitsluitend bij Leverancier, diens licentiegevers of diens toeLeveranciers, zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Cliënt tot verveelvoudiging van de materialen is uitgesloten. Een aan Cliënt toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden. 

 2. Indien in afwijking van artikel 8.1 Leverancier bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor Cliënt ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op Cliënt, dan laat dit de bevoegdheid van Leverancier onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van Leverancier aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van Cliënt zijn of worden gedaan. 

 3. Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen te verwijderen of te wijzigen. 

 4. Het is Leverancier toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is Cliënt niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Cliënt geen reservekopie van programmatuur kan maken, zal Leverancier Cliënt desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen. 

 5. Tenzij Leverancier een reservekopie van de programmatuur aan Cliënt ter beschikking stelt, mag Cliënt één reservekopie van de programmatuur maken, welke uitsluitend gebruikt mag worden ter bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Installatie van de reservekopie geschiedt slechts na onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Een reservekopie dient te zijn voorzien van dezelfde labels en aanduidingen van auteursrecht als aanwezig op het oorspronkelijke exemplaar (zie artikel 8.3). 

 6. Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is Cliënt gerechtigd tot verbetering van fouten in hem ter beschikking gestelde programmatuur als dat noodzakelijk is voor het met de programmatuur beoogde gebruik. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door Leverancier schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur en websites, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien Cliënt deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Cliënt is gehouden van fouten onverwijld melding aan Leverancier te maken. 

 7. Leverancier vrijwaart Cliënt tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Leverancier zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Cliënt Leverancier onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Leverancier. Cliënt zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Leverancier verlenen om zich, indien nodig in naam van Cliënt, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt: (i) met door Cliënt ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Leverancier ter beschikking gestelde materialen, danwel (ii) met wijzigingen die Cliënt in de materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. 

 8. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Leverancier zelf ontwikkelde materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Leverancier een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Leverancier zo mogelijk zorg dragen dat Cliënt het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere materialen ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van Cliënt. Indien Leverancier naar zijn uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor hem (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorgdragen dat Cliënt het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal Leverancier het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. Leverancier zal zijn keuze in dit kader niet maken dan na overleg met Cliënt. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Leverancier wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van een derde is geheel uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van Leverancier voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde materialen: (i) in een niet door Leverancier gemodificeerde vorm; (ii) in samenhang met niet door Leverancier geleverde of verstrekte zaken of programmatuur; (iii) op een andere wijze dan waarvoor de materialen zijn ontwikkeld of bestemd. 

 9. Cliënt garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Leverancier van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder doch niet uitsluitend ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Cliënt zal Leverancier vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden. 

 

Artikel 9. Verplichtingen Cliënt 

 

 1. Cliënt zal steeds tijdig alle gegevens, waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, aan Leverancier verstrekken. Tevens zal Cliënt in dit kader steeds alle noodzakelijke medewerking verlenen, waaronder doch niet uitsluitend het verstrekken van toegang tot zijn gebouwen. 

 2. Cliënt draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door Leverancier te verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer. 

 3. Indien Cliënt de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Leverancier stelt of indien Cliënt op andere redelijke wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Leverancier het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Leverancier tot uitoefening van enig ander wettelijk recht. 

 4. Ingeval medewerkers van Leverancier op locatie van Cliënt werkzaamheden verrichten, draagt Cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden. Cliënt vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van Leverancier, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie. Cliënt zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers van Leverancier kenbaar maken. 

 5. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is Cliënt verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van Leverancier staan. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij Cliënt bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Leverancier of diens leidinggevenden. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten is Leverancier gerechtigd Cliënt toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Leverancier kan toegewezen toegangs- of identificatiecodes wijzigen. Cliënt behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt. 

 6. Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na beëindiging daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, direct of indirect, tegen een vergoeding of om niet, in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden te laten verrichten. Leverancier zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien Cliënt een passende schadeloosstelling heeft aangeboden. Een dergelijke ‘passende schadeloosstelling’ zal in geen geval minder dan vier (4) bruto maandsalarissen van de betreffende medewerker bedragen, onverminderd het recht van Leverancier om in voorkomend geval een hogere vergoeding te vorderen. 

 

Artikel 10. Leveringstermijnen 

 

 1. Alle door Leverancier genoemde of overeengekomen (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Leverancier bekend waren. Leverancier spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings-)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings-)termijn brengt Leverancier niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt Leverancier wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Cliënt hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

 2. Leverancier is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings-)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Leverancier gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden. 

 

Artikel 11. Garanties 

 

 1. De Leverancier staat ervoor in dat de zaken voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en van bruikbaarheid die aan deze zaken mogen worden gesteld conform de in de branche geldende normen en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen. 

 2. Een beroep op garanties is slechts mogelijk indien de Cliënt aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

 3. Een beroep op garanties vindt plaats door het schriftelijk en tijdig melden van een klacht binnen de hierna in artikel 14 genoemde termijnen. 

 4. Leverancier is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van door Leverancier geleverde diensten op het gebied van computerservice, waaronder wordt verstaan de automatische verwerking van gegevens met behulp van door Leverancier beheerde programmatuur en apparatuur (hierna: de computerservice). Cliënt zal na ontvangst deze resultaten zelf controleren. Leverancier staat er niet voor in dat de computerservice foutloos of zonder onderbrekingen wordt verleend. Indien gebreken in de resultaten van de computerservice een direct gevolg zijn van producten, programmatuur, informatiedragers, procedures of bedieningshandelingen waarvoor Leverancier uit hoofde van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, zal Leverancier de computerservice herhalen teneinde naar beste vermogen deze onvolkomenheden te herstellen, mits Cliënt de onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na ontvangst van de resultaten van de computerservice, schriftelijk en gedetailleerd aan Leverancier kenbaar maakt. Slechts indien gebreken in de computerservice aan Leverancier toerekenbaar zijn, wordt de herhaling gratis uitgevoerd. Indien gebreken niet zijn toe te rekenen aan Leverancier en/of de gebreken het gevolg zijn van fouten of onvolkomenheden van Cliënt, zoals het aanleveren van onjuiste of onvolledige informatie, zal Leverancier de kosten van een eventuele herhaling volgens zijn gebruikelijke tarieven aan Cliënt in rekening brengen. Indien herstel van aan Leverancier toerekenbare gebreken technisch of redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Leverancier de voor de betreffende computerservice door Cliënt verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder of anderszins jegens Cliënt aansprakelijk te zijn. Aan Cliënt komen geen andere rechten wegens gebreken in de computerservice toe dan die welke in deze garantieregeling zijn beschreven. 

 

Artikel 12. Beëindiging overeenkomst 

 

 1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. 

 2. De overeenkomst tussen Leverancier en Cliënt wordt aangegaan voor de duur als vermeld in de overeenkomst. Behoudens in geval van opzegging, wordt de overeenkomst vervolgens aansluitend steeds met een periode van gelijke duur verlengd. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden per brief of per e-mail tegen het einde van de (verlengde) looptijd met een opzegtermijn van twee maanden, tenzij anders aangegeven in het contract. 

 3. Indien een overeenkomst niet de duur vermeldt waarvoor deze is aangegaan en de overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, en derhalve voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. 

 4. In afwijking van wat de wet daaromtrent door middel van regelend recht heeft bepaald, kan Cliënt een overeenkomst van dienstverlening slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze voorwaarden. 

 5. Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen in het geval zoals bedoeld in artikel 5.9. Leverancier is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van Cliënt vervalt het recht tot gebruik van aan Cliënt ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege. 

 6. Indien Cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Cliënt bewijst dat Leverancier ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Leverancier vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid van Leverancier 

 

 1. De totale aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 500.000,- (vijfhonderdduizend Euro). Onder directe schade wordt hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, verstaan: (i) redelijke kosten die Cliënt zou moeten maken om de prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij de overeenkomst door of op vordering van Cliënt wordt ontbonden; (ii) redelijke kosten die Cliënt heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Leverancier op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering; (iii) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; (iv) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden. 

 2. De aansprakelijkheid van Leverancier voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.000.000,- (één miljoen Euro). 

 3. Aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Cliënt, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Cliënt aan Leverancier voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Cliënt aan Leverancier voorgeschreven toeLeveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 13.1 en 13.2, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten. Tevens aanvaardt Leverancier in geen geval aansprakelijkheid voor het in opdracht van Cliënt en te goeder trouw uitgegeven mediabudget of andere marketing-gerelateerde kosten. Leverancier zal in geen geval gehouden zijn het uitgegeven mediabudget geheel of gedeeltelijk te restitueren. Leverancier is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de situatie waarin het uitgegeven mediabudget of de uitgegeven marketing-gerelateerde kosten niet het beoogde effect geven of tot negatieve publiciteit danwel imagoschade leidt. 

 4. De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van (vastgestelde) opzet of bewuste roekeloosheid van Leverancier of diens leidinggevende ondergeschikten. 

 5. De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Cliënt Leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren. 

 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Leverancier vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering. 

 7. Leverancier is bevoegd om in verband met de uitvoering van haar opdracht derden in te schakelen. Als Leverancier bij de uitvoering van een opdracht een derde inschakelt, is Leverancier nimmer aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derden worden gemaakt. In het geval een dergelijke derde zijn of haar aansprakelijkheid wil beperken, heeft Leverancier de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Cliënt te aanvaarden. Deze Algemene Voorwaarden vormen een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van de medewerkers en andere hulppersonen van Leverancier. 

 8. Cliënt vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen. 

 9. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Leverancier zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient. 

 10. Buiten de expliciet overeengekomen of door de Leverancier gegeven garanties of gegarandeerde resultaten, aanvaardt Leverancier geen enkele aansprakelijkheid. 

 11. Cliënt dient alle maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade. 

 12. Indien Leverancier zijn leveringen moet verrichten aan de hand van door of namens Cliënt verstrekte documenten, is Leverancier niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten. 

 13. Leverancier is niet aansprakelijk en Cliënt kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, indien de schade is ontstaan: (i) door ondeskundig gebruik, oneigenlijk gebruik of gebruik van het product is strijd met de bestemming daarvan; (ii) door gebruik van het product is strijd met door of namens Leverancier of de fabrikant en/of importeur verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.; (iii) door ondeskundige bewaring (opslag) of onjuist/gebrekkig onderhouden van de zaken; (iv) doordat door of namens de Cliënt reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het product zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Leverancier. 

 14. In gevallen zoals hierboven opgesomd is Cliënt volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Leverancier uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade. 

 

Artikel 14. Klachten en reclame 

 

 1. Cliënt kan binnen 2 werkdagen na ontvangst van niet-bederfelijke zaken schriftelijk een klacht indienen over zichtbare gebreken, beschadigingen en afwijkingen in aantallen. Klachten nadien worden niet in behandeling genomen. 

 2. Bij gebreke van een tijdige klacht worden de zaken geacht te beantwoorden aan de overeenkomst. 

 3. Klachten aangaande de facturatie of de urendeclaratie van Leverancier dienen binnen tien werkdagen schriftelijk aan Leverancier kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke van tijdige reclame wordt de urendeclaratie geacht akkoord te zijn bevonden. 

 4. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van zes maanden na levering. Leverancier beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 

 5. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de Leverancier is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie. 

 6. Leverancier moet de gelegenheid krijgen om de klacht te onderzoeken. Cliënt zal voor dit onderzoek alle relevantie informatie direct op het verzoek van Leverancier verstrekken. 

 7. Bij een gegronde klacht zorgt Leverancier zo spoedig mogelijk voor vervanging of herstel van de geleverde zaken. Terugbetaling van (een gedeelte van) de koopprijs is ook mogelijk in plaats van vervanging of herstel van de geleverde zaken, zulks ter keuze van Leverancier. 

 

Artikel 15. Overmacht 

 

 1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeLeveranciers van Leverancier, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeLeveranciers die door Cliënt aan Leverancier zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door Cliënt aan Leverancier is voorgeschreven. 

 2. Indien zich een situatie als bedoeld in artikel 15.1 voordoet als gevolg waarvan Leverancier niet aan haar verplichtingen jegens Cliënt kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Leverancier niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn. 

 

Artikel 16. Detachering 

 

 1. Van detachering in de zin van deze voorwaarden is sprake als Leverancier een medewerker (hierna: de gedetacheerde medewerker) aan Cliënt ter beschikking stelt teneinde deze medewerker onder toezicht en leiding c.q. regie van Cliënt werkzaamheden te laten uitvoeren. 

 2. Leverancier spant zich ervoor in dat de gedetacheerde medewerker gedurende de duur van de overeenkomst beschikbaar blijft. Leverancier is evenwel steeds gerechtigd na overleg met Cliënt deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties. 

 3. Cliënt is gerechtigd om vervanging van de gedetacheerde medewerker te verzoeken (i) indien de gedetacheerde medewerker aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en Cliënt dit binnen drie werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk aan Leverancier kenbaar maakt, dan wel (ii) ingeval van langdurige ziekte of uitdiensttreding van de gedetacheerde medewerker. Leverancier zal aan het verzoek onverwijld met prioriteit aandacht geven. Leverancier staat er niet voor in dat vervanging steeds mogelijk is. Indien vervanging niet of niet aanstonds mogelijk is, vervallen de aanspraken van Cliënt op verdere nakoming van de overeenkomst evenals alle aanspraken van Cliënt wegens niet-nakoming van de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Cliënt betreffende de verrichte werkzaamheden blijven in stand. 

 4. Leverancier is gehouden tot tijdige en volledige afdracht van de voor de gedetacheerde medewerker in verband met de overeenkomst te betalen loonbelasting en (voorschot-)premies voor sociale verzekeringen. Leverancier vrijwaart Cliënt voor alle wettelijke aanspraken van de belastingdienst respectievelijk sociale verzekeringsinstanties met betrekking tot belastingen en sociale verzekeringspremies welke direct samenhangen met de terbeschikkingstelling door Leverancier van de gedetacheerde medewerker (de zgn. inlenersaansprakelijkheid), mits Cliënt de afwikkeling van de betreffende aanspraken geheel aan Leverancier overlaat, hem daarbij alle medewerking verleent en hem alle benodigde informatie en, indien door Leverancier gewenst, procesvolmachten verstrekt. 

 5. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de selectie van de medewerker dan wel voor de resultaten van werkzaamheden die onder toezicht en leiding c.q. regie van Cliënt tot stand zijn gekomen. 

 6. Overname van de gedetacheerde medewerker is slechts mogelijk na overleg en akkoord aangaande de vergoeding waartegen overname plaatsvindt. De vergoeding bedraagt tenminste 4 maandsalarissen. 

 

Artikel 17. Wijzigingsbeding 

 

 1. Leverancier is te allen tijde gerechtigd om eenzijdig wijzigingen in, dan wel aanvullingen op, de Algemene Voorwaarden aan te brengen. In dat geval zal Leverancier tijdig Cliënt op de hoogte stellen van alle wijzigingen door het toezenden van een e-mail met daarin de gewijzigde Algemene Voorwaarden. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen dan verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt door Cliënt binnen dertig dagen na dagtekening van de wijziging. 

 2. Indien Cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en door de wijziging wordt aan Cliënt een prestatie verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, kan Cliënt de overeenkomst ontbinden vanaf de datum dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden. 

 

Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen 

 

 1. Op de overeenkomsten tussen Leverancier en Cliënt, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (ook wel ‘C.I.S.G.’) is uitgesloten. 

 2. Geschillen uit hoofde van de dienstverlening van Leverancier zullen worden beslecht voor de rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Leverancier, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.